شرکت بازرگانی آریوشیمی
نسخه فارسی سایت آریو شیمی English version of ArioChemicals

رنگ و زرین

Silicone Oils
INCI Origin INCI row
دایمتیکون 100 china Dimethicone 100 1
دایمتیکون 350 china Dimethicone 350 2
دایمتیکون 1000 china Dimethicone 1000 3