شرکت بازرگانی آریوشیمی
نسخه فارسی سایت آریو شیمی English version of ArioChemicals

صنعتی

انواع مواد صنعتی موجود:

Fatty Alcohol
INCI Origin INCI row
ستیل الکل India Cetyl Alcohol 1
ستو استئاریل الکل India Cetyl Stearyl Alcohol 70/30 2

 

Emulsifiers
INCI Origin INCI row
ستئارات 25 India Ceteareth 25 1
ستئارات 20 India Ceteareth 20 2
ستئارات 2 India Ceteareth 2 3

 

Fatty Acid
INCI Origin INCI row
اسید استئاریک India Stearic Acid 1
 

 

Pearlisin
INCI Origin INCI row
اتلین گالیکول مونواستئارت India EGMS 1

 

Rheology modifiers
INCI Origin INCI row
گام رزین china Glycerol Ester of Gum Rosin 1

 

Hydrogen Peroxide
INCI Origin INCI No.
آب اکسیژنه Turkey Hydrogen Peroxide %50 1

 

Persulphates
INCI Origin INCI row
پتاسیم پرسولفات china Potassium Persulphate 1
آمونیوم پر سولفات china Ammonium Persulphate 2
سدیم متاسیلیکات china Sodium Metasilicate 3

 

Iron Oxide
INCI Origin INCI row
سیلیکا ساینده china Dentsil - DS 100 1
سیلیکا غلظت دهنده china Dentsil - DS 23 2

 

Silicone Oils
INCI Origin INCI row
دایمتیکون 100 china Dimethicone 100 1
دایمتیکون 350 china Dimethicone 350 2
دایمتیکون 1000 china Dimethicone 1000 3

 

Humectant (and) Moisturizer
INCI Origin INCI row
ایزوپروپیل میرستات Malaysia Isopropyl Myristate (IPM) 1

 

Cooling Agent
INCI Origin INCI row
منتول India Menthol 1

 

Humectant (and) Solubilizer
INCI Origin INCI row
گلیسیرین Indonesia Glycerin 1
پروپیلن گالیکول china Propylen Glycol 2

 

Polymer
INCI Origin INCI row
پلی ونیل الکل china PVA 1

 

Chelating Agent
INCI Origin INCI row
اتیدرونیک اسید India Etidronic Acid 1